محل لوگو

دانلود پایان نامه بهداشت و فقه اسلامی


دانلود پایان نامه بهداشت و فقه اسلامی

یکی از مهم­ترین مسائل دین مبین اسلام توجه به امر بهداشت فردی و اجتماعی است، فقه به عنوان یکی از وسیع­ترین علوم اسلامی، با مسائل مختلف زندگی از جمله بهداشت ارتباط عمیق دارد و توجه خاصّ آن به این مسأله باعث حفظ سلامتی در زندگی انسان­ها شده و نشاط و کامیابی آن­ها را در سایه­ی انجام اعمال دینی و دنیوی تضمین می­کند.

قرآن و معصومین (ع) به طور ویژه به این بحث حیاتی پرداخته­اند و انسان را به رعایت و حفظ بهداشت در رتباط با سلامتی خود و جامعه­ای که در آن زندگی می­کنند سفارش نموده­اند.

این پایان­نامه با عنوان «بهداشت فردی و اجتماعی از دیدگاه فقه» بر آن است تا جایگاه بهداشت و خصوصاً بهداشت فردی و اجتماعی را از دیدگاه فقه امامیه تبیین نموده و اهمیت آن را از دیدگاه اسلام بیان نماید.

برای رسیدن به این منظور برای رسیدن به این منظور ابتدا منابع مربوط را جمع­آوری کرده و بعد از مطالعه و فیش برداری و تجزیه و تحلیل یافته­ها با استفاده از روش استقرایی ـ تحلیلی این تحقیق را در 5 فصل، 16بخش و 22گفتار تدوین و در پایان به نتایجی دست یافته است، و همچنین برای بهتر شدن وضع موجود پیشنهادهایی مطرح نموده است.

مهم­ترین دستاوردهای این پژوهش عبارتند از :

أـ تبیین اهمیّت و جایگاه بهداشت فردی و اجتماعی در اسلام و به ویژه فقه امامیه

ب ـ ارائه­ی ادلّه­ی فقهی در خصوص بهداشت فردی و اجتماعی

ج ـ دستیابی به احکام فقهی در خصوص بهداشت فردی و اجتماعی

 

فهرست مطالب 

 

تعهدنامهی اصالت رساله پایاننامه. ب‌

منشور اخلاقی پژوهش..... ت‌

سپاسگزاری... ث‌

تقدیم به. ج‌

فهرست تفصیلی مطالب.... خ‌

چکیده فارسی... 1

مقدمه. 2

أ ـ بیان مسأله. 3

ب ـ اهمّییّت و ضرورت انجام تحقیق... 5

ج ـ پرسشهای تحقیق... 6

د ـ فرضیههای تحقیق... 7

هـ ـ اهداف تحقیق... 7

و ـ پیشینهی تحقیق... 8

ز ـ روش تحقیق... 9

ح ـ ساختار تحقیق... 10

فصل اول : کلیات تحقیق... 11

بخش اول : بهداشت از نظر لغوی، اصطلاحی و فرهنگ اسلامی :11

گفتار اول : بهداشت در لغت و اصطلاح.. 12

گفتار دوم: بهداشت و اقسام آن.. 12

2ـ1)بهداشت فردی... 12

2ـ2)بهداشت اجتماعی... 13

2ـ3) بهداشت محیط... 13

برخی آلودگیهای محیطی... 14

2ـ3ـ1)آلودگی هوا14

2ـ3ـ2) آلودگی آب... 14

2ـ3ـ3) آلودگی صوتی... 14

2ـ4) بهداشت غذایی... 15

2ـ5) بهداشت روانی... 15

2ـ6) بهداشت جنسی و باروری... 17

2ـ7) بهداشت اقتصادی... 18

2ـ7ـ1) اهمّیت کار و تلاش.... 19

2ـ7ـ2) پرهیز از تنبلی و کم همّتی... 20

گفتار سوم: تعریف سلامت.... 20

گفتار چهارم : تعریف فقه. 22

گفتار پنجم : تاریخچه بهداشت.... 23

5ـ1) بهداشت قبل از اسلام. 23

5ـ2) بهداشت بعد از اسلام. 24

فصل دوم: بهداشت فردی از دیدگاه فقه:25

بخش اول: سلامتی از دیدگاه قرآن کریم:25

بخش دوم: بهداشت فردی از دیدگاه فقه. 28

2-1) ابعاد بهداشت فردی در فقه:29

2-1-1) آیات قرآن کریم در ارتباط با وضو، غسل و تیمم:31

2-1-2) وضو در احادیث و روایات:31

2-1-3) فلسفه وضو. 32

2-1-4) برخی از آداب و مستحبات وضو:33

2-1-5) غسل در احادیث و روایات:34

2-1-6) انواع غسل و مستحبات آن:35

2-1-7) فلسفه غسل جنابت:38

بخش سوم: مستحبات و مکروهات تخلی:40

3-1) مستحبات تخلی... 40

3-2) مکروهات تخلی:41

بخش چهارم: بهداشت دهان و دندان و مو:42

گفتار اول: در فضیلت مسواک زدن و فواید آن:42

1-1)تاکید روایات بر مسواک زدن:43

1-2) شیوه صحیح مسواک زدن:43

گفتار دوم: رعایت بهداشت در زمینه مو:44

گفتار سوم: رعایت بهداشت در زمینه ناخن:46

بخش پنجم: بهداشت خواب:46

گفتار اول: ضرورت خواب و استراحت:47

1-1) آداب خوابیدن:47

1-2) خواب متعادل:48

1-3) فواید خواب:48

بخش ششم: بهداشت لباس:49

6-1) اصول پوشش در اسلام:50

1-6-1) جنس لباس:50

6-1-2) رنگ لباس:51

6-1-2-1) سیاه پوشی در اسلام:54

6-1-3) پاکیزگی و نظافت لباس.... 56

6-1-4) لباس شهرت... 57

7-1) نیروی بدنی در قرآن.. 58

7-2) ویژگیهای یک ورزشکار مسلمان.. 59

7-3)ورزش و تربیت بدنی در آیینهی احادیث.... 61

فصل سوم: بهداشت اجتماعی از دیدگاه فقه. 62

بخش اول: بررسی قاعده لاضرر:62

گفتار اول: مسئولیت و ضمانت اشخاص در ارتباط با بهداشت و سلامتی خود. 63

گفتار دوم: مسئولیت و ضمانت اشخاص در ارتباط با سلامتی دیگران.. 64

گفتار سوم: بهداشت و محیط زیست.... 66

3-1) رعایت نظافت و بهداشت در مساجد و اماکن عمومی... 67

3-1) بهداشت منازل.. 69

3-1-2) پرهیز از آلوده کردن آبها70

بخش دوم: بهداشت اجتماعی در اسلام. 71

2-1)بیان قرآن و روایات در مورد زندگی اجتماعی... 72

2-1) گفتار مناسب از دیدگاه قرآن.. 74

2-3) تعاون و همکاری... 75

بخش سوم : درخت کاری و فضای سبز. 76

3-1) اهمیت درخت کاری... 76

3-1-1) آثار درخت کاری... 77

3-1-2) پرهیز از آلوده کردن زیر درختان.. 78

فصل چهارم : بهداشت روح و روان از دیدگاه فقه. 79

بخش اول: کلیات بهداشت و سلامت روان.. 79

گفتار اول : مفهوم شناسی بهداشت و سلامت روانی... 79

1ـ 1) معنای بهداشت روانی... 79

گفتار دوم : راه کارهای اعتقادی برای حصول سلامت بهداشت و روان.. 81

2 ـ 1) ایمان به خداوند و تأثیر آن بر سلامت و بهداشت روان.. 81

2ـ1ـ1) نقش توکل بر خداوند در بهداشت روانی... 82

2ـ1ـ2) رضا و تسلیم و رابطه آن با بهداشت روانی... 85

2ـ1ـ3 ) امیدواری به رحمت خداوند و تأثیر آن بر بهداشت روانی... 87

گفتار سوم : راه کارهای مذهبی برای حصول سلامت و بهداشت روان.. 88

3ـ1ـ1) دعا و تأثیر آن بر بهداشت روانی... 91

3ـ1ـ3) آثار بهداشتی و روانی نماز. 94

3ـ1ـ4) تأثیر نماز در استرس زدایی... 94

3ـ1ـ5) نماز احیاکننده ی روحیه ی صبر و استقامت.... 95

3ـ1ـ6) پرهیز از عزلت.... 96

گفتار چهارم: آثار بهداشتی و روانی روزه. 96

4ـ1) هدف از روزهداری... 96

4ـ1ـ1) روزه و تأثیر آن بر سلامتی انسان.. 98

گفتار پنجم: آثار بهداشتی و روانی زکات... 99

گفتار ششم: آثار بهداشتی و روانی اعتقاد به معاد. 101

6ـ1) نقش اعتقاد به معاد در کاهش فشار روانی ناشی از مرگ.... 102

بخش دوم: فضائل اخلاقی و تأثیر آن بر بهداشت روان.. 103

2ـ1) حسن خلق... 103

2ـ2) حلم و بردباری... 104

2ـ4) عفت و پاکدامنی... 107

2ـ5) خوش گمانی و حسن ظنّ... 108

2ـ5ـ1) آثار خوشگمانی و حسن ظنّ... 108

بخش سوم : رذایل اخلاقی و تأثیر آن بر بهداشت روانی... 109

3ـ1) تکبّر. 109

3ـ2) حسد.. 110

3ـ3) خشم.. 112

3ـ3ـ1) آثار خشم بر بهداشت روانی:113

3ـ3ـ2) راههای مقابله با خشم.. 113

فصل پنجم: بهداشت غذایی از دیدگاه فقه:114

بخش اول: دعوت اسلام به خوردن غذاهای پاکیزه:114

1ـ1) حلال بودن غذا115

1ـ3) شست و شوی دستها117

گفتار دوم : احکام و آداب آشامیدن.. 118

گفتار سوم: خوراکیهایی که در اسلام مورد تأکید قرار گرفتند.. 119

3ـ1) گوشت.... 119

3ـ2ـ1) شیر مادر. 122

3ـ3) عسل.. 125

3ـ4) زیتون.. 127

3ـ5) خرما129

3ـ6) انگور. 132

بخش دوم : حرمت خوردن چیزهای پلید و زیانهای آن.. 138

2 ـ 1 ) شراب ( خمر)139

2ـ1ـ1) آیات قرآن کریم در ارتباط با تحریم شراب... 139

2-1-2) روایات مربوط به تحریم شراب:142

2-1-3) فلسفه حرمت شراب:143

2-1-4) احکام مترتب بر تحریم مسکرات:145

2-2) گوشت خوک (خنزیر):145

2-3) مردار:147

ا-نتایج:151

ب-پیشنهادها:152

 

این پایان نامه با فرمت word و  pdf  و با مطالب روز دنیا و با قالب قانونی پایان نامه تهیه شده و تعداد صفحات آن 166 صفحه می باشد . 

 


مبلغ واقعی 15,000 تومان    75% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 3,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

آموزش جدیدترین و بهترین راه افزایش قد کودکان و بزرگسالان با متد گرو تالر داینامیک دکتر فیلیپ میلر افزایش قد با متد گروتالر داینامیک بعد از بلوغ از ۶ تا ۱۲ سانتیمتر افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک چیست؟دکتر فلیپ میلر محقق سلامت،متخصص درمانهای طبیعی و فوق تخصص ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) وضعیت پکیج : کاملا فعال تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

پاورپوینت آموزشی نرم افزار حسابداری هلو

پاورپوینت آموزشی نرم افزار حسابداری هلو

تعداد اسلاید ها : 63 نوع فایل : Powerpoint این نرم افزار کلیه عملیات مرتبط با حسابداری ، خرید و فروش ، انبارداری ، گردش چک و بانک را ساده نموده است. همچنین به کاربران کمک میکند تا کلیه عملیات مالی و کنترل فروشگاه خود را با سرعت و امنیت بالا در دست داشته باشد. قابلیت اتصال به تمامی ...

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 - جمعی از

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 - جمعی از

«دانش خانواده و جمعیت» دانشگاه پیام نور تخفیف آغاز سال تحصیلی شامل این محصول شده است.کامل به همراه تست های رسمی این درس از سال تحصیلی 92 تا سال 96 بازدید کننده گرامی توجه فرمایید قیمت این محصول در اکثر فروشگاه ها با تعداد صفحه های کمتر در حدود 10 هزار تومان ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت برای دانلود آن لحظه ای شک نکنید زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی در 8 فایل زیپ شده قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ...

بینهایت ممبر واقعی برای کانال تلگرام

بینهایت ممبر واقعی برای کانال تلگرام

۱۰۰% رایگان، افزایش بینهایت اعضای کانال تلگرام، ۱۰۰% واقعی افزایش ممبر تلگرام. ما در مجله اینترنتی نودوهشتیها روش های مختلفی رو واسه افزایش ممبر اعضای کانال تلگرام براتون به صورت خیلی ساده و مفید آموزش میدیم روش های مختلف افزایش ممبر کانال تلگرام هر روش یک سری خوبی ها و ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب و ...

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافیست فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج میتوانید در هر 3 دقیقه 5000 تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید اگر ...

مجموعه 5000 نقشه ویلایی بسیار زیبا سه بعدی

مجموعه 5000 نقشه ویلایی بسیار زیبا سه بعدی

نقشه ویلا, نقشه های ویلایی , نقشه های مسکونی و ویلایی,نقشه خانه های ویلایی, خانه های ویلایی بسیار زیبا,انواع نقشه خانه های ویلایی,نقشه ویلایی و مسکونی ,جدیدترین پلان های ساختمانهای ویلایی,مسکونی,آپارتمانی و اماکن عمومی,پلان ساختمان های ویلایی, مجموعه 5000 نقشه ویلایی بسیار ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

کاربر رایانه - سوال های تستی با جواب

کاربر رایانه - سوال های تستی با جواب

دانلود نمونه سوالات رشته کاربر رایانه همراه با جواب سوالات منتشر شده از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قالب سوالات : Pdf ساعت استاندارد : 300 ساعت کداستاندارد : 3/0/1/24/42-3 ...

خلاصه ی کتاب دانش خانواده و جمعیت + 700تست

خلاصه ی کتاب دانش خانواده و جمعیت + 700تست

خلاصه کتاب دانش خانواده و جمعیت براساس کتاب جمعی از نویسندگان از انتشارات معارف، به انضمام تست های تالیفی جامع و بانک نمونه سوالات دانشگاه پیام نور از این مبحث با پاسخنامه، مناسب برای تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور با کد رشته 1233043 . محتویات محصول :نکات مهم و کلیدی فصول ...

پاورپوینت آموزشی نرم افزار حسابداری پارمیس

پاورپوینت آموزشی نرم افزار حسابداری پارمیس

تعداد اسلایدها : 47 نوع فایل :Powerpoint عنوان ها: معرفی نرم افزار پارمیس گام اول: پشتیبان گیری گام دوم:کنترل مانده حساب مشتریان گام سوم:کنترل مانده حساب بانک ها گام چهارم:کنترل مانده صندوق ها گام پنجم:کنترل اسناد دریافتی گام ششم:کنترل اسناد پرداختی گام هفتم:کنترل موجودی ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود رایگان فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود رایگان فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...

دانلود کتاب آموزش حکاکی های فانتزی روی چرم

دانلود کتاب آموزش حکاکی های فانتزی روی چرم

حکاکی روی چرم از نظر اصول کار و تکنیک، تشابه زیادی به قلمزنی روی فلز دارد. این تکنیک شاید در خارج از کشور رواج بیشتری داشته باشد اما سابقه تاریخی آن بر روی جلدهای ایرانی هر چند با موتیف های محدودتر، کاملاً مشهود است. برجستگی ها و فرورفتگی های منقوش روی چرم به وسیله قلم های ...

اینترنت اشیا-پاورپوینت Internet of Things (IoT) -powerpoint

اینترنت اشیا-پاورپوینت Internet of Things (IoT) -powerpoint

اینترنت اشیا-پاورپوینت Internet of Things (IoT) -powerpoint پاورپوینت آماده اینترنت اشیا جهت ارائه در کنفرانس و سمینار و پروژه دانشجویی. همراه با فیلم و عکس مشخصات فایل: فرمت: powerpoint حجم: 15.9 MB ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به تغییرات تلگرام 1دی1396 کسب ...

دانلود5 نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد ، اکسل و

دانلود5 نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد ، اکسل و

امروز برای شما عزیزان طرح های لایه باز انواع فاکتور فروش را برای شما آماده کرده ایم که به چهار صورت فایل لایه باز،فایل ورد،فایل اکسل و عکس می باشد فاكتور فروش رسمي مورد تاييد اداره دارايي لايه باز با قابليت ويرايش صورتحساب فروش كالا و خدمات ويژه اشخاص حقوقي يا اشخاص حقيقي ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی+120نمونه سوال با

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی+120نمونه سوال با

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ‌های رنگین) می‌باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان وهمسر(فوق حرفه ای وVIP)

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان وهمسر(فوق حرفه ای وVIP)

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان وهمسر(فوق حرفه ای وVIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما